Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl)
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG/umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

 

 

Efekty uczenia się w ramach studiów podyplomowych:

Nr efektu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do charakterystyki efektów uczenia się drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (CEU)*

WIEDZA: zna i rozumie

SP_01

Ma wiedzę niezbędną do rozumienia podstawowej i zaawansowanej problematyki energetyki rozproszonej

P7Z WT

SP_02

Zna specyfikę pomiarów energii i mocy oraz zasady oceny jakości dostawy energii elektrycznej

P7Z WT

SP_03

Zna uwarunkowania prawne i społeczne energetyki rozproszonej w Europie i Polsce

P8Z WO

SP_04

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi teleinformatycznych dedykowanych do zarządzania przepływami energii

P6Z WT

SP_05

Zna problematykę energetyki rozproszonej w kontekście rynku energii elektrycznej

P7Z WO

SP_06

Zna pojęcia otwartości systemów oraz zdolności do współdziałania („interoperability”) i rozumie znaczenie tych pojęć dla możliwości integracji, niezawodności systemów i niezależności od dostawcy

P7Z WT

SP_07

Zna protokoły transmisji danych w otwartych systemach technicznych, w szczególności związanych z przetwarzaniem i przesyłaniem energii

P6Z WZ

Nr efektu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do charakterystyki efektów uczenia się drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (CEU)*

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi

SP_01

Potrafi poprawnie klasyfikować i interpretować parametry techniczne różnych rozproszonych źródeł energii

P6Z_UW

SP_02

Potrafi zaproponować rozwiązania techniczne poprawiające parametry jakości energii elektrycznej w sieciach z dużym nasyceniem źródłami rozproszonymi

P6Z_UW

SP_03

Potrafi analizować pracę systemu energetycznego pod kątem zachowania jakości energii elektrycznej i niezawodności zasilania

P6Z_UW

SP_04

Potrafi sporządzić plan rozwoju energetycznego klastra

P7Z_UW

SP_05

Potrafi opracować model biznesowy klastra

P7Z_UW

SP_06

Potrafi samodzielnie i zespołowo rozwiązywać problemy związane z bilansowaniem energii elektrycznej

P6Z_UO

SP_07

Potrafi opracować założenia przetargowe na dostawę i wykonanie urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych do integracji różnych standardowych protokołów transmisji danych w systemach rozproszonych

P7Z_UK

SP_08

Potrafi przeprowadzić integrację systemów monitorowania i przetwarzania energii w rozproszonych systemach generacji i zużycia energii

P6Z_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do

SP_01

Rozumie potrzebę zdobywania i przekazywania informacji oraz opinii związanych zarówno z bilansowaniem energii, jakością dostawy energii elektrycznej jak i z niezawodnością zasilania

P7Z_KR

SP_02

Jest świadomy wpływu rozproszonych źródeł energii na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego

P7Z_KK

SP_03

Rozumie znaczenie lokalnego bilansowania energii i jego wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego

P7Z_KK

SP_04

Rozumie znaczenie otwartości systemów i zdolności do współdziałania

P7Z_KO