Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl)
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG/umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

 

 

Semestr pierwszy:

 • Polityka energetyczna, struktura rynku energii w Polsce, systemy energetyczne
 • Energetyka rozproszona, klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Koncepcja prosumenta, jakość dostawy energii elektrycznej, wprowadzenie do energoelektroniki
 • Energetyka wodna, geotermalne źródła energii
 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka fotowoltaiczna
 • Energetyka gazowa i biogazowa, energetyka cieplna
 • Systemy magazynowania energii elektrycznej

 

Semestr drugi:

 • Systemy automatyki budynkowej, transport elektryczny
 • Sterowanie i monitorowanie w systemach energetyki rozproszonej
 • Teleinformatyka w energetyce (poziom podstawowy)
 • Zarządzanie energią, modele biznesowe, prawne i techniczne systemy i narzędzia zarządzania (poziom podstawowy)
 • Moduły obieralne

Energetyka rozproszona. Społeczne aspekty produkcji i wykorzystania energii

Energetyka fotowoltaiczna POZIOM ZAAWANSOWANY

Zarządzanie energią, modele biznesowe, narzędzia prawne POZIOM ZAAWANSOWANY

Teleinformatyka w energetyce POZIOM ZAAWANSOWANY

 

Szczegółowy plan studiów

1 Semestr

# Nazwa przedmiotu forma zajęć liczba godzin zajęć sposób zaliczenia liczba punktów ECTS
1 Polityka energetyczna, struktura rynku energii w Polsce, systemy energetyczne Wykłady 10 test 2
2 Energetyka rozproszona, klastry i spółdzielnie energetyczne Wykłady 10 test 2
3 Koncepcja prosumenta, jakość dostawy energii elektrycznej, wprowadzenie do energoelektroniki Wykłady 10 test 2
4 Energetyka wodna, geotermalne źródła energii Wykłady/konwersatorium 5/5 test 2
5 Energetyka wiatrowa Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
6 Energetyka fotowoltaiczna Wykłady/konwersatorium 4/6 test 2
7 Energetyka gazowa i biogazowa, energetyka cieplna Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
8 Systemy magazynowania energii elektrycznej Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
SUMA    80   16

 

2 Semestr

# Nazwa przedmiotu forma zajęć liczba godzin zajęć sposób zaliczenia liczba punktów ECTS
9 Systemy automatyki budynkowej, transport elektryczny Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
10 Sterowanie i monitorowanie w systemach energetyki rozproszonej Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
11 Teleinformatyka w energetyce (poziom podstawowy) Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
12 Zarządzanie energią, modele biznesowe, prawne i techniczne systemy i narzędzia zarządzania (poziom podstawowy) Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
13 Moduł obieralny Wykłady/konwersatorium 10 test 2
14 Seminarium dyplomowe 1 Konsultacje połączone z konserwatorium 6 aktywny udział w zajęciach 2
15 Seminarium dyplomowe 2 Konsultacje połączone z konserwatorium 6 aktywny udział w zajęciach 2
16 Praca dyplomowa Prezentacje prac dyplomowych 10 obrona pracy dyplomowej 6
SUMA    72   20

 *W ramach 13 modułu obieralnego uczestnicy wybiorą jeden z czterech zaproponowanych bloków tematycznych. Warunkiem uruchomienia modułu jest udział min. 10 uczestników.

 

# Nazwa przedmiotu forma zajęć liczba godzin zajęć sposób zaliczenia Liczba punktów ECTS
1 MODUŁ OBIERALNY 1: Energetyka rozproszona. Społeczne aspekty produkcji i wykorzystania energii Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
2 MODUŁ OBIERALNY 2: Energetyka fotowoltaiczna POZIOM ZAAWANSOWANY Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
3 MODUŁ OBIERALNY 3: Zarządzanie energią, modele biznesowe, narzędzia prawne POZIOM ZAAWANSOWANY Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2
4 MODUŁ OBIERALNY 4: Teleinformatyka w energetyce POZIOM ZAAWANSOWANY Wykłady/konwersatorium 6/4 test 2

Ogółem:

  Łączna liczba godzin zajęć Łączna liczba punktów ECTS
semestr 1 80 16
semestr 2 72 20
Łącznie (SUMA) 152 36

Podstawowymi warunkami ukończenia studiów podyplomowych Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii są:

 • obecność na zajęciach
 • pozytywne wyniki testów kontrolnych
 • wykonanie oraz prezentacja i obrona końcowej pracy dyplomowej przed komisją złożoną z kierownika studiów oraz zaproszonych wykładowców. Ocena końcowa jest oceną wynikającą ze średniej z oceny wystawionej przez opiekuna pracy oraz z oceny za prezentację pracy, ustaloną przez komisję.

Uczestnicy studiów, którzy spełnią powyższe kryteria otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii.